du an cong nghe thong tin

home
Cẩm nang toàn tập quy định về thuế nhà thầu mới nhất
Trang chủ > TIN TỨC >
Cẩm nang toàn tập quy định về thuế nhà thầu mới nhất

1. Các quy định về thuế nhà thầu

#1. Quy định về đăng ký thuế nhà thầu

Mã số thuế nhà thầu

Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu) và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Mã số thuế nhà thầu (1) do bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế và được cấp mã số thuế 10 (mười) số để kê khai và nộp thuế thay;

(1) - Căn cứ Điểm c1, khoản 3, Điều 5, thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2018;

Thời hạn đăng ký thuế nhà thầu

Thời hạn đăng ký thuế nhà thầu là khoản thời gian mà người nộp thuế cần thực hiện làm thủ tục đăng ký thuế nhà thầu kể từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu.

Đối với thuế nhà thầu (2): là 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng;

(2) - Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 20, thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Hồ sơ thuế nhà thầu

Hồ sơ khai thuế nhà thầu (3) là những tài liệu, chứng từ mà nhà thầu cần tập hợp, chuẩn bị để kê khai nghĩa vụ thuế nhà thầu

 • Tờ khai (04.1-ĐK-TCT);

 • Bảng kê (04.1-ĐK-TCT-BK01);

 • Bản sao hợp đồng;

(3)- Căn cứ khoản 4, Điều 7, Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2018.

Thời hạn cấp mã số thuế

Thời hạn cấp mã số thuế (4) cho nhà thầu hiện nay không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

(4)- Khoản 2, Điều 9, thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2018

#2. Quy định về kê khai thuế nhà thầu

a. Thời điểm kê khai

 • Kê khai theo lần phát sinh

Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho NTNN và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu

 • Kê khai theo tháng

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho NTNN

b. Hồ sơ khai thuế nhà thầu thuế

 • Tờ khai thuế (01/NTNN)

 • Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầ;u);

 • Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.

Xem thêm hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu (mẫu 01/NTNN) qua mạng tại đây!

c. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhà thầu

 • Theo từng lần phát sinh: ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế;

 • Theo tháng: ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

d. Thời hạn nộp thuế nhà thầu

 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai;

 • Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Một số lưu ý về khi lập giấy nộp tiền thuế nhà thầu:

 • Chỉ tiêu "Người nộp thuế" ghi là Tên nhà thầu nước ngoài;

 • Chỉ tiêu "Mã số thuế" ghi là Mã số thuế của nhà thầu nước ngoài;

 • Chỉ tiêu "Người nộp thay" ghi tên và Mã số thuế của doanh nghiệp mình;

#3. Quyết toán thuế nhà thầu

a. Hồ sơ khai quyết toán thuế

 • Tờ khai Quyết toán thuế theo mẫu số 02/NTNN;

 • Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài;

 • Bảng kê chứng từ nộp thuế;

 • Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu (nếu có).

b. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế nhà thầu

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế nhà thầu được thực hiện chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn lăm) kể từ ngày kết thúc hợp đồng nhà thầu;

2. Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu

Để thuận tiện cho việc hạch toán thuế nhà thầu mình lấy ví dụ để các bạn có thể dễ dàng theo dõi cách thức, số liệu để hạch toán như sau:

 • Giá trị hợp đồng dịch vụ: 100 USD;

 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu: 5%;

 • Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu: 5%.

#1. Giá trị hợp đồng là NET

Tạm được hiểu là nhà thầu nhận được 100, bên phía Việt Nam phải chịu mọi loại thuế phát sinh như Thuế TNDN, Thuế GTGT,...

⊕ Doanh thu tính thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

100

=

105,26 USD

1 - 5%

⊕ Số thuế TNDN phải nộp:

Số thuế TNDN

=

105,26 * 5%

=

5,26 USD

⊕ Doanh thu tính thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

105,26

=

110,8 USD

1 - 5%

⊕ Số thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT

=

110,8 * 5%

=

5,54 USD

(**) Cách hạch toán thuế nhà thầu như sau:

Bút toán 1: Hạch toán công nợ phải trả nhà thầu nước ngoài

Nợ HTK, TS, ... (TK 15x, 21x, 24x): 100 USD

Có TK 331 (Chi tiết theo đối tượng): 100 USD

Bút toán 2: Hạch toán thuế GTGT và TNDN

Nợ HTK, TS, ... (TK 15x, 21x, 24x): 5,26 USD (TNDN được tính vào CP tính thuế TNDN)

Nợ TK 133: 5,26 USD (TNDN được tính vào CP tính thuế TNDN)

Có TK 3338: 10,8 USD

Bút toán 3: Hạch toán nộp thuế

Nợ TK 3338: 10,8 USD

Có TK 112, 111: 10,8 USD

#2. Giá trị hợp đồng là GROSS

Tạm được hiểu là nhà thầu nhận được phần còn lại sau khi trừ các khoản thuế, phí ở bên Việt Nam, bên phía Việt Nam không chịu mọi loại thuế phát sinh như Thuế TNDN, Thuế GTGT,...

⊕ Số thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT

=

100 * 5%

=

5 USD

⊕ Doanh thu tính thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN:

=

100 - 5

=

95 USD

⊕ Số thuế TNDN phải nộp:

Số thuế TNDN

=

95 * 5%

=

4,8 USD

(**) Cách hạch toán thuế nhà thầu như sau:

Bút toán 1: Hạch toán công nợ phải trả và thuế nhà thầu nước ngoài

Nợ HTK, TS, ... (TK 15x, 21x, 24x): 90,2 USD (*)

Nợ TK 133: 5 USD (VAT dược khấu trừ)

Nợ TK HTK, TS: 4,8 USD (Phần thuế TNDN hạch toán vào NG)

Có TK 331 (Chi tiết theo đối tượng): 90,2 USD (*)

Có TK 3338: 9,8 USD

Bút toán 2: Hạch toán nộp thuế

Nợ TK 3338: 9,8 USD

Có TK 112, 111: 9,8 USD

#3. Giá trị hợp đồng là chưa gồm VAT (TNDN nhà thầu chịu)

Được hiểu là 100 bao gồm cả thuế TNDN, nhà thầu chỉ nhận được = 100 - TNDN, bên VN khấu trừ lại thuế TNDN trước khi thành toán nghĩa vụ công nợ.

⊕ Doanh thu tính thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

100

=

105,3 USD

1 - 5%

⊕ Số thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT

=

105,3 * 5%

=

5,26 USD

⊕ Doanh thu tính thuế TNDN: 100 USD

⊕ Số thuế TNDN phải nộp:

Số thuế TNDN

=

100 * 5%

=

5 USD

(**) Cách hạch toán thuế nhà thầu như sau:

Bút toán 1: Hạch toán công nợ phải trả và thuế nhà thầu nước ngoài

Nợ HTK, TS, ... (TK 15x, 21x, 24x): 95 USD (*)

Nợ TK 133: 5,26 USD (VAT dược khấu trừ)

Nợ TK TS, HTK, ...: 5 USD (Phần thuế TNDN hạch toán vào NG)

Có TK 331 (Chi tiết theo đối tượng): 95 USD (100 - 5) (*)

Có TK 3338: 10,26 USD

Bút toán 2: Hạch toán nộp thuế

Nợ TK 3338: 10,26 USD

Có TK 112, 111: 10,26 USD

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Hotline: 0976.464688

Email: phongdaotao88@gmail.com

Website: pta.edu.vnCác sản phẩm cùng loại khác
Nghị quyết số 79/NQ-CP: Yên tâm chọn thầu để mua sắm kịp thời hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19

Nghị quyết số 79/NQ-CP: Yên tâm chọn thầu để mua sắm kịp thời hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày

Chi tiết »

Lăng kính đấu thầu ngày 22/7

Lăng kính đấu thầu ngày 22/7

Trong những ngày gần đây, nhiều gói thầu bị hủy thầu do không có nhà thầu đáp ứng yêu

Chi tiết »

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 20/7

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 20/7

Trong ngày 20/7/2021, trên phạm vi cả nước có 780 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai

Chi tiết »

Nhà thầu gặp khó thời Covid-19

Nhà thầu gặp khó thời Covid-19

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số gói thầu dù mời thầu qua mạng vẫn phải

Chi tiết »

Khập khiễng khi so sánh đơn giá hàng hóa trúng thầu

Khập khiễng khi so sánh đơn giá hàng hóa trúng thầu

Gần đây, dư luận đặt câu hỏi với chủ đầu tư/bên mời thầu vì sao giá một số hàng

Chi tiết »

Gia tăng số lượng gói thầu đấu thầu cạnh tranh

Gia tăng số lượng gói thầu đấu thầu cạnh tranh

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động đấu thầu năm 2020, Bộ Kế hoạch và

Chi tiết »

Đấu thầu qua mạng góp phần hoàn thành mục tiêu kép

Đấu thầu qua mạng góp phần hoàn thành mục tiêu kép

Dịch Covid-19 đang tàn phá nặng nề hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều địa phương. Đặc biệt,

Chi tiết »

Bước tiến lớn của đấu thầu qua mạng năm 2020

Bước tiến lớn của đấu thầu qua mạng năm 2020

Kết quả đấu thầu qua mạng năm 2020 đã vượt xa cả 2 chỉ tiêu đấu thầu qua mạng

Chi tiết »

Nhiều "biến tướng" trong yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu

Nhiều "biến tướng" trong yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu

Theo quy định, các yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nằm trong số các

Chi tiết »

Tỷ trọng giá trị chỉ định thầu giảm mạnh

Tỷ trọng giá trị chỉ định thầu giảm mạnh

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), năm 2020, cả nước có tổng số 301.587 gói thầu được

Chi tiết »

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 21/7

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 21/7

Trong ngày 21/7/2021, trên phạm vi cả nước có 717 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai

Chi tiết »

Khó khăn bủa vây nhà thầu xây dựng

Khó khăn bủa vây nhà thầu xây dựng

Có một thực tế hiện nay là đơn giá, định mức xây dựng theo các quy định mới

Chi tiết »

Tạo thuận lợi cho nhà thầu dự thầu mùa dịch

Tạo thuận lợi cho nhà thầu dự thầu mùa dịch

Từ đầu tháng 7/2021, nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam thực hiện giãn cách theo nhiều mức

Chi tiết »

Nương nhẹ nhà thầu gian lận, hệ lụy khó lường

Nương nhẹ nhà thầu gian lận, hệ lụy khó lường

Gian lận là một trong những hành vi vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng của đấu thầu

Chi tiết »

Gói thầu xây lắp tại Bệnh viện Trưng Vương: Nhiều tiêu chí lạ và lạc hậu

Gói thầu xây lắp tại Bệnh viện Trưng Vương: Nhiều tiêu chí lạ và lạc hậu

Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Thi

Chi tiết »

Đấu online, cài tiêu chí offline

Đấu online, cài tiêu chí offline

Nhiều gói thầu quy mô nhỏ, chỉ mua sắm, lắp đặt hàng hóa thông dụng, đấu thầu qua mạng

Chi tiết »

Triển khai ngay gói thầu mua sắm hàng hóa phục vụ phòng, chống Covid-19

Triển khai ngay gói thầu mua sắm hàng hóa phục vụ phòng, chống Covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương

Chi tiết »

“Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chủ đầu tư nên xem xét giãn tiến độ cho nhà thầu”

“Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chủ đầu tư nên xem xét giãn tiến độ cho nhà thầu”

Hiện nay, hàng loạt công trình xây dựng trên cả nước đang trong quá trình triển khai phải đối

Chi tiết »

Cần thiết lập "Thước đo" uy tín nhà thầu.

Cần thiết lập "Thước đo" uy tín nhà thầu.

Với nhiều lý do khác nhau, có không ít nhà thầu sau khi trúng thầu thì chây ì, chậm

Chi tiết »

Trường hợp nào được điều chỉnh dự toán?

Trường hợp nào được điều chỉnh dự toán?

Trường hợp nào được điều chỉnh dự toán. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Chi tiết »

ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT

ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU

TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

NỘI DUNG KHÓA HỌC

noi-dung-khoa-hoc

Giám đốc Quản Lý Dự Án

noi-dung-khoa-hoc

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

noi-dung-khoa-hoc

QL chất lượng xây dụng công trình

noi-dung-khoa-hoc

Ký năng chăm sóc khách hàng

noi-dung-khoa-hoc

Giám sát đánh giá dự án đầu tư

noi-dung-khoa-hoc

QL lao động, tiền lương và BHXH

noi-dung-khoa-hoc

Lập và quản lý dự án CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Lập và Giám sát thi công dự án CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Đấu thầu cơ bản

noi-dung-khoa-hoc

Đấu thầu nâng cao

noi-dung-khoa-hoc

Đầu thầu qua mạng

noi-dung-khoa-hoc

Giám sát thi công XD công trình

noi-dung-khoa-hoc

A toàn vệ sinh lao động trong XD

noi-dung-khoa-hoc

Sơ cấp nghề, nâng bậc thợ

noi-dung-khoa-hoc

Đấu Thầu

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý vận hành nhà chung cư

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý Bệnh Viện

noi-dung-khoa-hoc

Giám đốc Điều Hành chuyên nghiệp

noi-dung-khoa-hoc

Định giá xây dựng

noi-dung-khoa-hoc

Kế toán thuế, kế toán tổng hợp

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý dự án đầu tư XDCT

Tư vấn trực tuyến
Thúy Hồng
My status
Thủy Tiên
My status
Dowload
Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ thống Đấu Thầu Qua Mạng Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ thống Đấu Thầu Qua Mạng
Sổ tay hướng dẫn quy trình - Mạng đấu thầu quốc gia Sổ tay hướng dẫn quy trình - Mạng đấu thầu quốc gia
TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC THỢ 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC THỢ 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7
CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐÀO TẠO LẬP VÀ QLDA CNTT ĐÀO TẠO LẬP VÀ QLDA CNTT
ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CẦN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CẦN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2019 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2019
2 Page  12  

TRANG CHỦ Khách hàng nói về chúng tôi Hỏi đáp Sitemap liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
 

VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT/Fax: 0462.633.999- Hotline: 0976 464 688 - Email: lapvaquanlyduancntt@gmail.com

can ho binh an pearl | binh an pearl
cẩu bánh lốp
© Copyright 2009 - 2021 All rights reserved.   Thiết kế website Đang Online: 2 Hôm nay: 40 Trong tuần: 112 Trong tháng: 1721    Tổng: 909788