du an cong nghe thong tin

home
Lập và quản lý dự án CNTT, LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT ,
NỘI DUNG KHÓA HỌC > Lập và quản lý dự án CNTT

(Bộ môn này bao gồm 03 Học phần)

1. Học phần 01: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT (12 tiết)

2. Học phần 02:  Nghiệp vụ quản lý dự án ứng dụng CNTT (24 tiết)

3. Học phần 03: Nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT (12 tiết)

Tổng số tiết của Bộ môn: 48 tiết

Học phần 01 (Học phần 01 cụ thể tại Bảng 01 dưới đây)

Bảng 01: Nội dung về nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

STT

Nội dung

TL

1

Chuyên đề 1:  Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thực hiện điều tra, khảo sát

01 tiết

1.1. Nguyên tắc thực hiện điều tra, khảo sát

 

1.2. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

 

1.3. Giám sát công tác khảo sát

 

1.4. Nội dung nhật ký khảo sát

 

1.5. Lập báo cáo kết quả khảo sát

 

1.6. Định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra, khảo sát

 

2

Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT

01 tiết

2.1. Phân loại dự án ứng dụng CNTT

 

2.2. Nội dung thiết kế sơ bộ

 

2.3. Nội dung thuyết minh dự án

 

2.4. Nội dung tổng mức đầu tư

 

2.5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT

 

2.6. Tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được áp dụng

 

2.7. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT

 

3

Chuyên đề 3: Lập Thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

02 tiết

3.1. Nội dung khảo sát bổ sung

 

3.2. Nội dung thiết kế thi công

 

3.3. Lập thuyết minh thi công phần thiết bị

 

3.4. Lập thuyết minh thi công phần mềm nội bộ

 

3.5. Nội dung dự toán, tổng dự toán

 

3.6. Điều chỉnh thiết kế thi công

 

4

Chuyên đề 4: Tổng quan về mô hình xác định giá trị phần mềm nội bộ

02 tiết

4.1. Khái niệm về xác định giá trị phần mềm

 

4.2. Nội dung, nhiệm vụ xác định giá trị phần mềm nội bộ

 

4.3. Mô hình UCP-BMP dùng trong xác định giá trị phần mềm tại Việt Nam

 

4.4. Mối quan hệ giữa giá trị giờ công H với các hệ số kỹ thuật- công nghệ và hệ số môi trường

 

4.5. Nguyên tắc áp dụng trong xác định giá trị phần mềm

 

5

Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng CNTT không yêu cầu lập dự án

02 tiết

5.1. Nội dung đề cương và dự toán chi tiết

 

5.2. Lập thuyết minh đề cương

 

5.3. Lập dự toán chi tiết các hạng mục ứng dụng CNTT thuộc đề cương

 

5.4. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập đề cương và dự toán chi tiết

 

6

Chuyên đề 6: Thảo luận và kiểm tra

04 tiết

6.1. Thảo luận

 

6.2. Bài tập tình huống

 

6.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần

 

Tổng số

12 tiết

 

Học phần 02

            Học phần 02 cụ thể tại Bảng 02 dưới đây:

Bảng 02: Nội dung về nghiệp vụ Quản lý dự án ứng dụng CNTT

STT

Nội dung

TL

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án ứng dụng CNTT

04 tiết

1.1. Những vấn đề  chung về lập và quản lý dự án ứng dụng CNTT

 

1.1.1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án  ứng dụng CNTT

 

1.1.2. Khái niệm về dự án ứng dụng CNTT

 

1.1.3. Phân loại dự án ứng dụng CNTT

 

1.1.4. Nguyên tắc quản lý dự án ứng dụng CNTT

 

1.1.5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư

 

1.1.6. Nội dung quản lý dự án ứng dụng CNTT

 

1.1.7. Các hình thức quản lý dự án ứng dụng CNTT

 

1.2. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.2. Thực hiện dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.3. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan tham gia thực hiện dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.5. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

 

2

Chuyên đề 2: Quản lý tiến độ dự án

02 tiết

2.1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án ứng dụng CNTT

 

2.2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án ứng dụng CNTT

 

2.3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án ứng dụng CNTT

 

2.4. Quản lý tiến độ của dự án ứng dụng CNTT

 

3

Chuyên đề 3: Quản lý chất lượng của dự án

02 tiết

3.1. Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng đầu tư ứng dụng CNTT:

- Quản lý chất lượng khảo sát;

- Quản lý chất lượng thiết kế thi công;

- Quản lý chất lượng thi công;

-  Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công.

 

3.2. Quản lý chất lượng:

- Lập kế hoạch quản lý chất lượng;

- Lập hệ thống quản lý chất lượng;

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng;

- Các biện pháp kiểm soát chất lượng.

 

4

Chuyên đề 4: Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và rủi ro

01 tiết

4.1. Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

- Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động,

phòng chống cháy nổ;

- Kế hoạch quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ;

- Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động, phòng

chống cháy nổ.

 

4.2. Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án ứng dụng CNTT:

- Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro;

- Lập kế hoạch quản lý rủi ro;

- Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro;

- Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

 

5

Chuyên đề 5: Quản lý chi phí của dự án

02 tiết

5.1. Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

 

5.2. Nội dung chi phí dự án ứng dụng CNTT

 

5.3. Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư ứng dụng CNTT

 

5.4. Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

 

6

Chuyên đề 6: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư

02 tiết

6.1. Thanh toán vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư:

- Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư;

- Tạm ứng vốn đầu tư;

- Thanh toán khối lượng hoàn thành;

- Quy trình, thủ tục thanh toán;

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu.

 

6.2. Quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư:

- Khái niệm và phân loại quyết toán;

- Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán;

- Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư;

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu.

 

7

Chuyên đề 7: Giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư,

bảo hành và vận hành

02 tiết

7.1. Nguyên tắc giải quyết sự cố

 

7.2. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan

 

7.3. Xác định nguyên nhân sự cố

 

7.4. Trình tự giải quyết sự cố

 

8

Chuyên đề 8: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư ứng

dụng CNTT

02 tiết

8.1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu

 

8.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu

 

8.3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu:

- Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu;

- Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu;

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.

 

9

Chuyên đề 9: Hợp đồng trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

02 tiết

9.1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng

 

9.2. Các loại hợp đồng

 

9.3. Hồ sơ và nội dung hợp đồng

 

9.4. Quản lý thực hiện hợp đồng

 

9.5. Thanh toán, quyết toán hợp đồng

 

9.6. Xử lý tranh chấp hợp đồng

 

10

Chuyên đề 10: Giới thiệu các chương trình phần mềm công cụ hỗ trợ công tác quản lý dự án

01 tiết

11

Chuyên đề 11: Thảo luận và kiểm tra

04 tiết

11.1. Thảo luận

 

11.2. Bài tập tình huống

 

11.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần

 

Tổng số

24 tiết

 

 

 

Học phần 03

Học phần 03 cụ thể tại Bảng 03 dưới đây:

Bảng 03: Nội dung về  nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

STT

Nội dung

TL

1

Chuyên đề 1: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ứng dụng CNTT

02 tiết

1.1. Thẩm quyền thẩm định các dự án ứng dụng CNTT

 

1.2. Hồ sơ trình duyệt

 

1.3. Nội dung thẩm định các dự án ứng dụng CNTT:

- Thẩm định thiết kế sơ bộ;

- Thẩm định dự án;

- Tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định dự án của các cơ quan liên quan.

 

2

Chuyên đề 2: Thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự án đầu tư ứng dụng CNTT

04 tiết

2.1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán

dự án đầu tư ứng dụng CNTT

 

2.2. Hồ sơ trình duyệt

 

2.3. Nội dung thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự

án ứng dụng CNTT:

- Thẩm định thiết kế thi công;

- Thẩm định dự toán, tổng dự toán.

 

3

Chuyên đề 3: Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT không phải lập dự án

02 tiết

3.1. Thẩm quyền thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt

động ứng dụng CNTT không phải lập dự án

 

3.2. Hồ sơ trình duyệt

 

3.3. Nội dung thẩm định, phê duyệt đề cương dự toán chi tiết

 

4

Chuyên đề 4: Thảo luận và kiểm tra

04 tiết

4.1. Thảo luận

 

4.2. Bài tập tình huống

 

4.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối  học phần

 

Tổng số

12 tiết

 

 Giới thiệu chương trình

Các dự án CNTT thường đi kèm với những thách thức riêng biệt đối với tất cả các thành viên trong nhóm dự án và kể cả người có vai trò là quản lý dự án IT (Project Manager). Hai trong số các thách thức mà người quản lý dự án (PM) thường gặp phải đó là Phương pháp triển khai dự án & Năng lực lãnh đạo của Project Manager.

Quản Lý Dự Án IT Chuyên Nghiệp bao gồm các Kỹ năng quản lý dự án cần thiết để giúp các bạn học viên giảm thiểu các ràng buộc về thời gian, ngân sách, chất lượng và phạm vi. Xác định phạm vi thông qua việc xác định các yêu cầu, đánh giá và quản lý các yêu cầu của các bên liên quan, xác định và quản lý rủi ro, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trong khi quản lý các yêu cầu thay đổi. Kiểm tra các khía cạnh quan trọng của dự án CNTT, bao gồm nhu cầu giao tiếp của các nhóm ảo, bảo mật và thử nghiệm. Tránh những cạm bẫy phổ biến nhất của dự án CNTT, để mang lại hiệu quả và sự thành công cho các dự án CNTT.

Khóa học "Quản Lý Dự Án IT Chuyên Nghiệp"  là chương trình được thiết kế dành riêng cho những người mong muốn trở thành Chuyên gia quản trị các dự án IT biết cách: Lập hồ sơ mời thầu; lập kế hoạch dự án; Tổ chức đội dự án; Phân tích yêu cầu & chuẩn hóa quy trình; Lựa chọn giải pháp và đơn vị triển khai giải pháp; Giám sát triển khai dự án. Với các loại dự án CNTT như: Dự án hạ tầng công nghệ (Data-center), Dự án xây dựng phần mềm (Software development), Dự án phân tích hoặc tích hợp dữ liệu doanh nghiệp (Data-warehouse), Triển khai dự án phần mềm (ERP), Triển khai quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) ..v.v. Ngoài phương pháp quản trị dự án IT chuyên nghiệp, học viên còn trãi nghiệm toàn diện những kiến thức về kỹ năng lãnh đạo để giúp đảm bảo quản trị dự án IT tại doanh nghiệp thành công...v.v.

 Mục tiêu của khóa học / Học xong học viên làm được những gì?

1. Cung cấp Kiến thức, Phương pháp, Quy trình quản trị dự án chuyên nghiệp với các bài thực hành cô đọng, chuyên sâu ứng dụng trong việc quản lý các dự án CNTT. 
2. Biết cách Viết đề xuất dự án mang tính khả thi thuyết phục các bên liên quan và điều lệ thực hiện dự án.
3. Biết cách Tổ chức, chọn lựa nhân sự, thiết lập mục tiêu các nhóm dự án, các kỹ năng cần thiết để lãnh đạo nhóm thành công.
4. Biết cách Lập các kế hoạch dự án cần thiết (Phạm vi, Tiến độ, Tài nguyên, Chi phí, Mua sắm, Truyền thông, Rủi ro, Bảo mật, Kiểm thử, Đào tạo, Thay đổi,,,) để triển khai dự án IT thành công.
5. Biết cách Triển khai các nhóm dự án, phân công công việc dự án, giám sát tiến độ và đánh giá chất lượng dự án. 
6. Biết cách Họp ra quyết định cũng như giải quyết vấn đề trong các trường hợp có sự biến động giữa kết quả dự án so với kế hoạch ban đầu. 
7. Biết cách Sử dụng thành thạo các template và công cụ hỗ trợ để quản trị các dự án IT thực tế bất kỳ.

 Đối tượng học viên

 i. Giám đốc dự án (IT Project Manager).
ii. Trưởng nhóm dự án IT (IT Project Team Leader).
iii. Thành viên đội dự án (IT Project Team Member). 
iv. Trưởng phòng IT (IT Manager).
v.  Quản trị IT cao cấp (IT Senior Manager).
vi. Giám đốc IT (IT Director/ CIO).
vii. Các chuyên viên tư vấn dự án CNTT: ERP/ CRM/ E-COMMERCE/ ITSM/ ISO 27001,...
viii. Những ai có mục tiêu trở thành giám đốc dự án CNTT chuyên nghiệp.

PHẦN 01. LẬP ĐỀ XUẤT KHẢ THI & KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN IT 

 Xác định tầm nhìn và mục tiêu của dự án IT
 Đánh giá tính khả thi của một dự án IT
 Các loại dự án CNTT trong doanh nghiệp
 Phân loại mức độ dự án IT dựa trên nguyên tắc rủi ro
 Những rào cản ảnh hưởng đến thành công của dự án IT 
 Quy tắc để đảm bảo dự án IT thành công
 Tính toán TCO và ROI
 Phân tích TOV khi chọn giải pháp công nghệ
 Viết đề xuất kế hoạch dự án IT (Project Initiation)
 Bảng điều lệ dự án (Project Charter) 
 Họp công bố và khởi động dự án (Kick-off)
 Thực hành 

PHẦN 02. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN IT

 Kế hoạch phạm vi dự án 
 Kế hoạch công việc chi tiết 
 Kế hoạch nhân lực - Tài nguyên cho dự án 
 Kế hoạch ngân sách dự án 
 Kế hoạch mua sắm hàng hoá dịch vụ IT 
 Kế hoạch truyền thông dự án 
 Kế hoạch quản lý rủi ro dự án 
 Kế hoạch bảo mật cho dự án IT 
 Kế hoạch quản lý sự thay đổi dự án 
 Kế hoạch quản lý chất lượng dự án
 Kế hoạch thử nghiệm cho dự án 
 Kế hoạch đào tạo & Bàn giao
 Thực hành

PHẦN 03. TỔ CHỨC ĐỘI DỰ ÁN

 Cấu trúc nhóm theo mô hình chức năng
 Cấu trúc nhóm theo mô hình dự án 
 Phát triển mục tiêu của nhóm và các cá nhân 
 Xác định vai trò của các thành viên
 Tiêu chuẩn chọn lựa nhân sự cho đội dự án  
 Ma trận phân công trách nhiệm 
 Thiết lập quy trình hoạt động nhóm 
 Phát triển mối quan hệ giữa các thành viên 
 Cũng cố hình ảnh của nhóm
 Ký cam kết của các thành viên trong nhóm
 Các loại cuộc họp nhóm
 Tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài nhóm
 Chiến thuật tạo động lực nhóm hiệu quả
 Thực hành 

PHẦN 04. TRIỂN KHAI DỰ ÁN IT HIỆU QUẢ 

 Tổ Chức Hồ Sơ Quản Lý Dự Án
 Xây Dựng Môi Trường Dự Án
 Thành Lập Ban Chỉ Đạo Dự Án & Nhóm Dự Án
 Phân Bổ Nhân Lực Và Tài Nguyên Dự Án
 Phân Công Trách Nhiệm/ Nhiệm Vụ
 Ký Cam Kết Giao Việc
 Ký Cam Kết Phương Pháp Làm Việc Nhóm
 Thực Hiện Mua Sắm - Quản Lý Hợp Đồng
 Thiết Lập Quy Trình Kiểm Soát Dự Án (Kiểm soát )
 Đánh Giá Hiệu Quả Và Chất Lượng Công Việc
 Kiểm Soát Chi Phí Dự Án
 Kiểm Soát Sự Thay Đổi Dự Án
 Họp Báo Cáo Tiến Độ/ Trạng Thái Dự Án
 Họp Rà Soát Với Nhà Cung Cấp
 Giải Quyết Xung Đột Cá Nhân Trong Dự Án
 Thực hành

 Tài liệu học

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt)
ii. Tài liệu tham khảo (Tiếng Anh)
iii. Các dự án IT mẫu dành cho người quản trị dự án IT

 Phương pháp giảng dạy

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
 i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

 Sự khác biệt về phương pháp đào tạo 

- Phương pháp giảng dạy Coaching dựa trên các mô hình quản lý thực tế
- Đào tạo thực hành sát nhất với chuyên môn của từng vị trí
- 100% là thực hành kỹ năng thực tế môi trường công việc hàng ngày
- Đảm bảo chuẩn đầu ra là hiểu và làm được việc
- Ưu tiên giới thiệu nhân sự cấp cao cho một số tập đoàn đối tác với chúng tôi

 Kết thúc chương trình: Học viên tham gia khóa học phải hoàn thành đề án cuối khoá học, mục tiêu đánh giá khả năng nắm bắt kiến thức và ứng dụng nội dung học vào môi trường quản lý IT thực tế của doanh nghiệp.

 Chứng nhận tốt nghiệp:  Học viên tham gia và hoàn tất khóa học sẽ được cấp chứng nhận "Quản Lý Dự Án IT Chuyên Nghiệp" được chứng nhận có giá trị trên toàn quốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

                                 Địa chỉ: Toà nhà FS tầng 1606 số 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh xuân, Hà Nội

                                         Hotline: 0976.464688 – 0917.951558

                                         Email: phongdaotao88@gmail.com  --- http://pta.edu.vn

                                         Email: phongdaotao88@gmail.com  --- http://pta.edu.vn

NỘI DUNG KHÓA HỌC , Lập và quản lý dự án CNTT ,, trang

ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT

ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU

TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

NỘI DUNG KHÓA HỌC

noi-dung-khoa-hoc

Giám đốc Quản Lý Dự Án

noi-dung-khoa-hoc

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

noi-dung-khoa-hoc

QL chất lượng xây dụng công trình

noi-dung-khoa-hoc

Ký năng chăm sóc khách hàng

noi-dung-khoa-hoc

Giám sát đánh giá dự án đầu tư

noi-dung-khoa-hoc

QL lao động, tiền lương và BHXH

noi-dung-khoa-hoc

Lập và quản lý dự án CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Lập và Giám sát thi công dự án CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Đấu thầu cơ bản

noi-dung-khoa-hoc

Đấu thầu nâng cao

noi-dung-khoa-hoc

Đầu thầu qua mạng

noi-dung-khoa-hoc

Giám sát thi công XD công trình

noi-dung-khoa-hoc

A toàn vệ sinh lao động trong XD

noi-dung-khoa-hoc

Sơ cấp nghề, nâng bậc thợ

noi-dung-khoa-hoc

Đấu Thầu

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý vận hành nhà chung cư

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý Bệnh Viện

noi-dung-khoa-hoc

Giám đốc Điều Hành chuyên nghiệp

noi-dung-khoa-hoc

Định giá xây dựng

noi-dung-khoa-hoc

Kế toán thuế, kế toán tổng hợp

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý dự án đầu tư XDCT

Tư vấn trực tuyến
Thúy Hồng
My status
Thủy Tiên
My status
Dowload
Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ thống Đấu Thầu Qua Mạng Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ thống Đấu Thầu Qua Mạng
Sổ tay hướng dẫn quy trình - Mạng đấu thầu quốc gia Sổ tay hướng dẫn quy trình - Mạng đấu thầu quốc gia
TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC THỢ 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC THỢ 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7
CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐÀO TẠO LẬP VÀ QLDA CNTT ĐÀO TẠO LẬP VÀ QLDA CNTT
ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CẦN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CẦN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2019 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2019
2 Page  12  

TRANG CHỦ Khách hàng nói về chúng tôi Hỏi đáp Sitemap liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
 

VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT/Fax: 0462.633.999- Hotline: 0976 464 688 - Email: lapvaquanlyduancntt@gmail.com

can ho binh an pearl | binh an pearl
cẩu bánh lốp
© Copyright 2009 - 2023 All rights reserved.   Thiết kế website Đang Online: 3 Hôm nay: 26 Trong tuần: 89 Trong tháng: 993    Tổng: 1734244