du an cong nghe thong tin

home
Lập và Giám sát thi công dự án CNTT,Lập và Giám sát thi công dự án CNTT ,
NỘI DUNG KHÓA HỌC > Lập và Giám sát thi công dự án CNTT

Tổng số tiết của Bộ môn:  24 tiết (Bộ môn này bao gồm 07 chuyên đề)

Bộ môn về nghiệp vụ giám sát thi công có nội dung tại Bảng dưới đây:

STT

Nội dung

TL

1

Chuyên đề 1. Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT (ƯDCNTT) và giám sát thi công dự án ƯDCNTT

04 tiết

1.1. Tổng quan về các VBQPPL điều chỉnh hoạt động đầu tư ƯDCNTT

 

1.2. Các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và giám thi công dự án ƯDCNTT

 

1.3. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công dự án ƯDCNTT; Giới thiệu Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý đầu tư ƯDCNTT

 

1.4. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám sát thi công dự án ƯDCNTT

 

2

Chuyên đề 2: Nghiệp vụ giám sát thi công

02 tiết

2.1. Nội dung giám sát thi công trong dự án ƯDCNTT: giám sát chất lượng, giám sát khối lượng, giám sát tiến độ thi công, giám sát an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và vệ sinh công nghiệp.

 

2.2. Tổ chức công tác giám sát thi công

 

2.3. Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát

 

2.4. Kiểm tra điều kiện khởi công

 

2.5. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công với hồ sơ dự thầu và hợp đồng

 

2.6. Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt

 

2.7. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công

 

2.8. Nghiệm thu bộ phận, hạng mục; nghiệm thu hoàn thành dự án ƯDCNTT

 

2.9. Xác định khối lượng thi công

 

2.10. Lập hồ sơ hoàn thành

 

2.11. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án

 

3

Chuyên đề 3. Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

02 tiết

3.1. Tổng quan về hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT

 

3.2. Quy định về lựa chọn và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong khảo sát, thiết kế và thi công

 

3.3. Điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

 

3.4. Vận dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong giám sát thi công

 

4

Chuyên đề 4. Giám sát công tác khảo sát

02 tiết

4.1. Yêu cầu và nội dung giám sát công tác khảo sát

 

4.2. Giám sát công tác đo đạc hiện trường phục vụ lắp đặt thiết bị và thi công hạ tầng cáp mạng

 

4.3. Giám sát công tác thu thập yêu cầu người sử dụng phục vụ phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm và xác định nhu cầu các hạng mục đầu tư ƯDCNTT

 

5

Chuyên đề 5. Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị CNTT

04tiết

5.1. Tổng quan và phân loại các hệ thống thiết bị CNTT.

 

5.2. Nguyên tắc giám sát lắp đặt và yêu cầu của công tác lắp đặt thiết bị

 

5.3. Kiểm tra các thông số kỹ thuật và chuẩn bị thiết bị trước khi lắp đặt

 

5.4. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu với hồ sơ dự thầu và hợp đồng giao nhận thầu

 

5.5. Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình

 

5.6. Giám sát thi công hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét

 

5.7. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị CNTT

 

5.8. Giám sát thi công lắp đặt thiết bị phòng chống cháy nổ

 

5.9. Kiểm tra và chạy thử

 

5.10. Xác định khối lượng thi công

 

5.11. Nghiệm thu hoàn thành

 

5.12. Lập hồ sơ hoàn công

 

5.13. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án

 

5.14. Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000

 

6

Chuyên đề 6. Giám sát phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm

06 tiết

6.1 Nội dung giám sát cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ

 

6.2. Tổ chức công tác giám sát cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm

thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ

 

6.3. Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát

 

6.4. Kiểm tra điều kiện triển khai cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ

 

6.5. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu với hồ sơ dự thầu

và hợp đồng giao nhận thầu

 

6.6. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thực hiện cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại

 

6.7. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thực hiện phát triển, nâng

cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ

 

6.8. Kiểm tra các lỗi (error) nảy sinh trong quá trình cài đặt, chạy thử

của phần mềm nội bộ tại đơn vị thi công (kiểm thử alpha) phục vụ

cho công tác chỉnh sửa và hoàn thiện phần mềm

 

6.9. Kiểm tra các lỗi nảy sinh trong quá trình chạy thử của phần

mềm nội bộ tại đơn vị thụ hưởng đầu tư (kiểm thử beta)

 

6.10. Nghiệm thu công tác cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ

 

6.11. Xác định khối lượng thi công

 

6.12. Nghiệm thu hoàn thành

 

6.13. Lập hồ sơ hoàn công

 

6.14. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn qlda

 

6.15. Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng theo CMMI

 

7

Chuyên đề 7: Thảo luận và kiểm tra

04 tiết

7.1 Thảo luận

 

7.2 Bài tập tình huống

 

7.3 Kiểm tra trắc nghiệm cuối môn học

 

Tổng số

24 tiết

 

Khong co san pham nao
NỘI DUNG KHÓA HỌC , Lập và Giám sát thi công dự án CNTT ,, trang

ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT

ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU

TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

NỘI DUNG KHÓA HỌC

noi-dung-khoa-hoc

Giám đốc Quản Lý Dự Án

noi-dung-khoa-hoc

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

noi-dung-khoa-hoc

QL chất lượng xây dụng công trình

noi-dung-khoa-hoc

Ký năng chăm sóc khách hàng

noi-dung-khoa-hoc

Giám sát đánh giá dự án đầu tư

noi-dung-khoa-hoc

QL lao động, tiền lương và BHXH

noi-dung-khoa-hoc

Lập và quản lý dự án CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Lập và Giám sát thi công dự án CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Đấu thầu cơ bản

noi-dung-khoa-hoc

Đấu thầu nâng cao

noi-dung-khoa-hoc

Đầu thầu qua mạng

noi-dung-khoa-hoc

Giám sát thi công XD công trình

noi-dung-khoa-hoc

A toàn vệ sinh lao động trong XD

noi-dung-khoa-hoc

Sơ cấp nghề, nâng bậc thợ

noi-dung-khoa-hoc

Đấu Thầu

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý vận hành nhà chung cư

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý Bệnh Viện

noi-dung-khoa-hoc

Giám đốc Điều Hành chuyên nghiệp

noi-dung-khoa-hoc

Định giá xây dựng

noi-dung-khoa-hoc

Kế toán thuế, kế toán tổng hợp

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý dự án đầu tư XDCT

Tư vấn trực tuyến
Thúy Hồng
My status
Thủy Tiên
My status
Dowload
Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ thống Đấu Thầu Qua Mạng Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ thống Đấu Thầu Qua Mạng
Sổ tay hướng dẫn quy trình - Mạng đấu thầu quốc gia Sổ tay hướng dẫn quy trình - Mạng đấu thầu quốc gia
TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC THỢ 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC THỢ 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7
CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐÀO TẠO LẬP VÀ QLDA CNTT ĐÀO TẠO LẬP VÀ QLDA CNTT
ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CẦN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CẦN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2019 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2019
2 Page  12  

TRANG CHỦ Khách hàng nói về chúng tôi Hỏi đáp Sitemap liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
 

VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT/Fax: 0462.633.999- Hotline: 0976 464 688 - Email: lapvaquanlyduancntt@gmail.com

can ho binh an pearl | binh an pearl
cẩu bánh lốp
© Copyright 2009 - 2023 All rights reserved.   Thiết kế website Đang Online: 1 Hôm nay: 18 Trong tuần: 81 Trong tháng: 985    Tổng: 1734086